Kronika szkoły

1958/59Rok szkolny 1958/59 rozpoczął ponownie ob. Jabłoński Stanisław, który decyzją Inspektoratu Oświaty z dnia 21.VIII.58 powołany został ponownie na stanowisko kierownika szkoły. Ze stanowiska tego został zwolniony ob. Jan Maj, który na skutek osobistych zabiegów w Z.N.P. i Ministerstwa Oświaty spowodował zwolnienie z kierownictwa w 1957 roku ob. Jabłońskiego Stanisława. w sprawie tej odbyło się szereg rozmów i konferencji w Ministerstwie Oświaty. Powołanie ob. Maja popierał w 1957 roku Vice-prezes Z.G.Z.N.P. ob. Maj - kuzyn byłego kierownika. Po roku naprawiano krzywdę wyrządzoną ob. Jabłońskiemu.
Obsadę nauczycielską w roku 1958/59 stanowią następujące osoby:
  1. Ananiewicz Helena - nauczycielka płatna od godzin
  2. Gosiowa Stefania
  3. Jabłońska Maria
  4. Jabłoński Stanisław
  5. Kolis Józef
  6. Majowa Bronisława i Jan
  7. Radomska Zofia
  8. Rayss Celestyna
  9. Siwko Stanisława
  10. Załuska Regina

Funkcję sekretarza szkoły pełni ob. Parada Danuta, która z dniem 30.IX.58 zwalnia się z pracy.
W bieżącym roku szkolnym ob. Stanisław Jabłoński pełni funkcję kierownika ogniska metodycznego fizyki i chemii.

Moja klasa. I rząd od lewej: Mieczysław Banaszkiewicz, Henryk Gaik, Grażyna Cisz, Wiesława Miećko, Justyna Wypych, Jadwiga Czerniak, Wiesława Konieczna. II rząd: Stanisław Grzesiak, Barbara Kowalczyk, Alicja Stręk, nauczycielka Maria Jabłońska, Marek Kosmala, Stefania Zając, Czesław Kowalski. III rząd: Krzysztof Mróz, Edward Kowalski, Jerzy Kozicki, Tadeusz Psujek, Leszek Woźniak, Stanisław Mróz. Zdjęcie nie pochodzi z kroniki.

W roku szkolnym 1958/59 szkoła liczy 372 uczniów, w tym 180 dziewcząt. Uczniowie ci zgrupowani są w 12 oddziałach.

Klasa Ilość uczniów W tym dziewcząt Ilość oddziałów Wychowawcy
I 71 33 2 Goś Stefania, Jabłońska Maria
II 48 25 2 Maj Bronisława, Załuska Regina
III 62 23 2 Rayss Ewa, Siwko Stanisława
IV 50 24 2 Radomska Zofia (obie klasy)
V 66 30 2 Jabłońska Maria, Siwko Stanisława
VI 39 23 1 Goś Stefania
VII 36 22 1 Kolis Józef
Razem 372 180 12 -

Z dniem 1.XII.1958 r. funkcję sekretarki Szkoły obejmuje ob. Irena Kłosińska.

Nauczyciele Szkoły i uczniowie klasy VII (marz. 1959)
Rozpoznani: I rząd nauczyciele: Regina Załuska, Stefania Goś, Zofia Radomska, Ewa Rayss, Stanisław Jabłoński, Maria Jabłońska, Jozef Kolis
II rząd: 1) Barbara Banaszkiewicz, 2) Czesława Pasieczna, 4) Wiesława Biszkont, 7) Halina Kaukus, 8) Waldemar Świderczuk, 10) Tadeusz Adamski
III rząd: 2) Edmund Waryszak, 3) Janina Śliwczyńska, 9) Ewa Czerniak, 10) Halina Cisz
IV rząd: 1) Grzegorz Łysakowski, 6) Mirosław Stręk, 7) Krystyna Pasieczna, 8) Jerzy Miszczuk, 10) Stefan Miszczuk, 11) Stefan Czupryn

Szkoła nasza na pochodzie 1 Maja w Milejowie.

Rok szkolny 1958/59 zakończył się uroczyście 20.VI. Na uroczystość złożyły się przemówienia Kierownika szkoły, Przedstawiciela Komitetu Rodzicielskiego oraz popisy uczniów. Po części artystycznej rozdano uczniom świadectwa ukończenia szkoły i promocyjne.
Na liczbę ogólną 371 uczniów (na koniec roku szkolnego) otrzymało promocję 343, pozostawiono na rok następny w tej samej klasie 28 uczniów. Szkołę ukończyło 29 uczniów.

Wierzba nad Wieprzem, przy której tak chętnie robiono sobie zdjęcia. Stefan Czupryn, Stefan Miszczuk, Tadeusz Kawerski, Stanisław Krupornicki. Zdjęcie nie pochodzi z kroniki.

Rok szkolny 1958/59 był rokiem, który dał się we znaki wszystkim, w szczególności nauczycielom. W miesiącu wrześniu, październiku i listopadzie przeprowadzało w Szkole kilkanaście różnych komisji, różne dochodzenia. Komisje te zjeżdżały z różnych instancji i były inspirowane przez byłego kierownika ob. Jana Maja w tym celu, aby wyszukać coś obciążającego obecnego kierownika ob. Stanisława Jabłońskiego. Komisje nie stwierdziły żadnych uchybień czy nadużyć. W tej sprawie Władze powiatowe zwołały zebranie ludności. Na zebraniu tym w dniu 21.IX.58 z Lublina byli obecni: ob. Bogdan Golan - Przewodniczący P.R.N., Prezes Sądu Powiatowego w Lublinie oraz Z-ca Komendanta Powiatowego M.O. Kierownik Jabłoński był kilkakrotnie wzywany do Kuratorium i Ministerstwa Oświaty. Tym sposobem zmuszono go do wyrażenia zgody na przeniesienie do innej miejscowości. Z braku odpowiedniego miejsca sprawa została odłożona na czas późniejszy.

Sprostowanie. Wspomniane wyżej komisje dochodzeniowe nie były "inspirowane" przeze mnie przeciw Jabłońskiemu Stanisławowi lecz powodowała je strona przeciwna przeciw mnie. Na wspomnianym zebraniu nie byłem obecny i o nim nie byłem powiadomiony, co najlepiej świadczy o nieprawdziwości zarzutów i tendencyjności nieprzychylnego nastawienia przeciwko mnie. Głównym powodem mojego prześladowania było i jest to, że jestem bezpartyjny i krytyczny w stosunku do postępowania decydujących czynników.
mgr Jan Maj
1957/59 - 1959-61


Napisz do mnie aktualizacja:
4.07.2002
powrót do poprzedniej strony powrót na początek strony