Kronika szkoły

1948 - 1950

1948/49


Rozpoczął się pod znakiem zmian organizacji szkoły i personelu nauczycielskiego. Zniesione zostały ósme klasy na skutek nowej organizacji szkolnictwa, która wprowadza jedenastolatki, w tym siedem klas szkoły podstawowej, 4 ry licealnej jako 8, 9, 10, 11 klasa. Każda 11 latka ma swój rejon do którego muszą chodzić dzieci tylko tego rejonu; tytułem próby wprowadzono w okręgu kilka jedenastolatek pełnych tj. od I - XI klasy.
Pani Radomska otrzymała urlop od 1.IX do 1.I.49 r.; p. Kmieciówna Maria przeniesiona została od 1 października do Kalska pow. Świebodzin, wojew. Poznań. Na jej miejsce nie dodano etatu ze względu na liczbę dzieci, która w dniu 1.X.48 r. wynosi w szkole 288 wobec 317 z ubiegłego roku.
Od 1 października dostała urlop zdrowotny na 6 tygodni p. Ananiewicz Helena, tak że nauka odbywa się przy czterech nauczyc. i jednym księdzu, który jest płatny z funduszów godzin nadliczbowych.
W dniu 26 września odbyła się loteria fantowa i zabawa taneczna, urządzona przez Koło Rodziców. Dochód z zabawy i loterii wynoszący 17 tysięcy złotych przeznaczono na kupno książek do bibliotek klasowych.
W związku z realizowaniem programów nauczania zakupiono dla kl. VI i VII biblioteki klasowe składające się z lektury podstawowej i uzupełniającej z j. polskiego. 76 książek kosztuje ponad 16 tysięcy złotych. Oprócz tego Inspektorat szkolny przydzielił przeszło dwadzieścia tomów książek do biblioteki szkolnej.


Od 20.X. do 20.XII p. Gębowa pozostaje na urlopie zdrowotnym - nauka w szkole odbywa się przy trzech siłach nauczycielskich; kl. II i III uczą się co drugi dzień w wymiarze 6 godz. tygodniowo. Inne klasy uczą się po 2 - 3 godz. dziennie.
W dniu 1 listopada odbyła się uroczystość złożenia wieńców na grobach żołnierzy polskich poległych w r. 1920 i 1939 pochowanych na cmentarzu wojennym w Trawnikach.
Z dniem 12 listopada wróciła do pracy po 6 tygodniowym urlopie zdrowotnym p. Ananiewicz Helena.
14.XI odbyło się zebranie rodzicielskie na którym omówiono uroczystość św. Mikołaja i udzielono informacyj o postępach uczniów w I okresie klasyfikacyjnym.
Dwa razy w tygodniu dojeżdża z Biskupic ksiądz Longin Ziarek(?), który uczy religii w klasie II, IV, V, VI i VII w wymiarze 10 godz. tygodniowo. Na furmankę dla przywożenia i odwożenia księdza rodzice uchwalili płacić 20 zł od dziecka.
Tradycyjnym zwyczajem odbyła się 6.XII uroczystość św. Mikołaja. W uroczystości brały udział wszystkie dzieci szkolne; po wykonaniu programu chóru i orkiestry szkolnej pod kierunkiem p. Gęby, oraz szeregu inscenizacji i tańców dzieci kl. VI, św. Mikołaj rozdał dzieciom różne podarunki.
Od marca woźny nie będzie pobierał dopłaty z koła rodzicielskiego w kwocie 900 zł, ponieważ gmina wypłaca mu uposażenie według grupy XII, co stanowi podwyżkę przeszło 100% dotychczasowej pensji.
Dnia 16 stycznia odbyło się zebranie zwołane przez kierownika szkoły dla zorganizowania zabawy rodzicielskiej. Na zebraniu powołano komitet, gospodarza zabawy p. Waryszaka Jana i glona gospodynię p. Martę Szpringerową. Zabawa rodzicielska odbyła się w lokalu ZNP oddziału grodzkiego w Lublinie, w pałacu byłego majątku w Trawnikach, dnia 29 stycznia. Dochód z zabawy na rzecz szkoły wynosił przeszło 80 000 zł.
Na podstawie zarządzenia Ministerstwa Oświaty odbyły się w całej Polsce wybory do Komitetów Rodzicielskich na miejsce Kół Rodzicielskich. Kandydaci zostali ustaleni przez partię i podani do akceptowania przez zebranie rodzicielskie. do Komitetu weszli: p. Radomski Bolesław członek Polsk. Zjedn. Partii Robotniczych (PPS i PPR), Sawicz Jan członek PZPR, Cegłowski czł. PZPR, Graniczkowa bezpartyjna i Wójcik Stanisław - bezpartyjny.
30.IV odbyła się akademia pierwszomajowa, 4.V akademia ku czci 3 Maja i Święta Oświaty. Obie akademie odbyły się z udziałem miejscowego społeczeństwa i przedstawicieli partii politycznych. Na program złożyły się pieśni, przemówienia i program zespołu muzycznego.
21.V i 22.V odbyła się Akademia Chopinowska - program został wypełniony przez utwory Chopina odegrane przez zespół muzyczny i chór szkolny. II część wypełniona została programem przygotowanym przez zespól muzyczny i chór szkolny w ciągu roku szkolnego na lekcjach muzyki i śpiewu.
25.VI odbyło się zakończenie roku szkolnego dla klasy VII; 26.VI uroczyste zakończenie roku szkolnego na którym zostało odegrane przedstawienie p.t. "Wyprawa po szczęście" przygotowane przez SKPCK. Dochód z przedstawienia wynoszący przeszło 14 000 zł przeznaczono na zakup sprzętu sportowego. 28.VI odbyło się rozdanie świadectw i koniec nauki w roku szk. 1948/49.
Przychód szkoły i Koła Rodzicielskiego z różnych imprez i składek wynosił w roku szk. 1948/49 273 281 zł, rozchód 207 553 zł saldo w gotówce 65 728 zł.
W ciągu roku pokryto w dwu salach lekcyjnych wszystkie stoliki szkłem, stół w kancelarii i 2 stoły nauczycielskie. Zrobiono stojak na mapę, szafę czterodrzwiową na bibliotekę, liczydła dla kl. I, ogrodzono siatką ogródek kwiatowy.
Z wojewódzkiego wydziału Kultury i sztuki szkoła otrzymała 50 000 zł na zakup instrumentów muzycznych; Koło Rodziców dołożyło 14 000 i kupiono akordeon za 64 000 zł.
Państwowe zakłady Pomocy Szkolnych nadesłały szereg pomocy do fizyki i chemii; koszta w 80% pokryło Państwo, w 20% szkoła - ogólna suma przeszło 12 000 zł.
Wydział Powiatowy na skutek podania Kier. szkoły ofiarował szkole radioodbiornik trzyzakresowy wartości 58 000 zł, koszta instalacji wynoszące około 20 000 pokryła szkoła z funduszów rodzicielskich.

1949/50


Z dniem 1 września został przeniesiony na własną prośbę do szkoły rolniczej w Osmolicach p. Gęba Wacław. Na miejscu p. Gęby na razie nie przydzielono żadnego nauczyciela; szkoła pozostała przy pięciu nauczycielach i kontaktowym ks. Ziarku. Od początku roku szkolnego obowiązują nowe programy. Nowością jest nauka języka obcego już w kl. V, zwiększona ilość godzin polskiego i matematyki; zmniejszono liczbę godzin śpiewu, zajęć i historii.
Budynek szkolny uległ wewnętrznej przebudowie i remontowi. wybudowano ganek, poprawiono schody wejściowe, na korytarzu ułożono nową posadzkę, na górze od strony cmentarza wybudowano szóstą salę lekcyjną i szatnię. W sali nr 4 zmieniono spróchniałe belki i sufit. Koszta przebudowy i remontu trwającego od połowy sierpnia do 30 grudnia wynoszą 500 000 zł. We wszystkich salach i na korytarzu zainstalowano dodatkowe piece żelazne wartości 60 000 zł. Remont i przebudowę przeprowadził Zarząd Gminy, instalacje pieców Komitet Rodzicielski. Przebudowa i remont były przeprowadzone według projektu i staraniem kierownika szkoły Maja Jana; to samo dodatkowe piece. Mimo prowadzonych robot, przerwy w nauce nie było.
Rok 1949 był rokiem setnej rocznicy śmierci Mickiewicza i Chopina. Rocznica została uczczona porankiem chopinowskim i akademią ku czci genialnych Polaków.
21 grudnia Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej przy udziale całej szkoły pod kierunkiem p. Radomskiej urządziło uroczystość z okazji 70 letnich urodzin Stalina.
6 stycznia S.K.P.C.K. pod opieką p. Ananiewicz urządziło wspólny opłatek i choinkę. na program uroczystości złożyły się kolędy odśpiewane przez chór przy współudziale zespołu muzycznego pod kierownictwem p. Gębowej, przemówienie kierownika szkoły, księdza i p. Sawicza, oraz herbatka i monologi oraz inscenizacje przygotowane przez kl. VI. Po herbatce odbyła się zabawa taneczna przy dźwiękach szkolnego zespołu muzycznego.
9 stycznia odbyła się uroczystość choinkowa dla całej szkoły. Na program złożyły się kolędy odśpiewane przez chór szkolny, grane przez zespół muzyczny i przemówienie kier. szkoły Maja Jana.
W styczniu samorząd kl. VII urządził wieczorek dla kl. VII i VI. Zorganizowano bufet składkowy, tańce ludowe, inscenizacje, monologi i zabawę taneczną. Oprócz dzieci kl. VI i VII dużo było byłych wychowanek i wychowanków, oraz przedstawicieli rodziców. Dochód z zabawy wynoszący 9 000 zł przeznaczono na rzecz samorządu kl. VII. Do tańca przygrywała orkiestra szkolna pod kierunkiem p. Gębowej.
W czasie od 27 do 31 stycznia zainstalowano we wszystkich klasach głośniki radiowe, zrobiono szafę na radioodbiornik, ofiarowany przez starostwo w Lublinie. Koszta instalacji wynoszą ponad 50 000 zł.
Dorocznym zwyczajem, Komitet Rodzicielski urządził w salach szkolnych zabawę rodzicielską w dniu 1 lutego. Ze zbiórki na bufet gotówkę przeszło 14 000 oraz wiele produktów w naturze. Udział w zabawie wzięło około 500 osób. Bufet bez wódki, orkiestra Zw. Kolejarzy w Lublinie. Dochód wynoszący około 140 000 zł przeznaczono na potrzeby szkoły.
Od 1 lutego została zatrudniona w charakterze nauczycielki abiturientka Liceum Pedagogicznego dla dorosłych w Lublinie p. Jadwiga Sosnowska. Pozwoliło to na wprowadzenie w życie pełnego planu godzin, chóru i muzyki.
Dn. 28 maja urządzona została loteria fantowa i zabawa taneczna. Imprezy te dały 80 000 zł dochodu.
Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbyła się dnia 23.VI.1950 r. przy udziale ludności, Komitetu Rodzicielskiego, partii politycznych i przedstawicieli spółdzielni. Po odbytej uroczystości i rozdaniu świadectw kl. VII i VI urządziły herbatkę pożegnalną.

Rozpoznani. I rząd: 1) Regina Krawczyńska, 2) Krystyna Waryszak, 3) Krystyna Rosińska, 5) Halina Pasieczna
II rząd: 1) Jan Sawicz, 4) ks. Ziarko, 5) Helena Ananiewicz, 6) Zofia Radomska, 8) Bronisława Maj
III rząd: 3) Florentyna Wójcik, 11) Władysława Sidorowska, 12) Danuta Kuczer
IV rząd: 1) Jan Kociuba, 2) Mieczysław Smalec, 3) Wojciech Sobczak, 7) Tadeusz Czajka

Od 25 maja do 24 czerwca kier. szkoły Maj Jan był na urlopie, w czasie którego złożył pracę magisterską i egzamin ostateczny uzyskując stopień magistra filozofii.

Zarząd Szkolnego Koła PCK
Rozpoznani: I rząd: 1) Florentyna Drop
II rząd: 1) Stanisława Adamska, 2) opiekunka Helena Ananiewicz, 3) Maria Stępień
III rząd: 1) Matra Skopińska, 2) Wojciech Sobczak, 3) Krystyna Waryszak

1947/48 - 1950-52
Napisz do mnie aktualizacja:
4.07.2002
powrót do poprzedniej strony powrót na początek strony