Kronika szkoły

1950 - 1952

1950/51


Przy końcu sierpnia nauczycielstwo wzięło udział w powiatowej konferencji nauczycielskiej w Lublinie zorganizowanej przez Wydział Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Na konferencji omówiono zadania szkoły i nauczyciela w planie sześcioletnim, organizację szkoły w roku 1950/51, omówiono nowe programy nauczania i rozwój państwa we wszystkich dziedzinach.
Od lipca została przeniesiona na własną prośbę nauczycielka p. Sosnowska Jadwiga do Komendy Harcerstwa Polskiego w Lublinie. Na jej miejsce został zatrudniony w charakterze nauczyciela kontraktowego w Trawnikach p. Putek Zbigniew, abiturient Państwowego Liceum Pedagogicznego w Chełmie.
Pani Gębowa Mieczysława została przeniesiona na własną prośbę do szkoły rolniczej w Zieleńcu pow. Gorzów, województwo Poznań. Na miejsce p. Gębowej została przeniesiona z Bystrzejowic p. Goś Stefania.
Organizacja szkoły zasadniczo nie odbiega od organizacji pracy szkolnej ubiegłego roku. Innowacją jest sposób zaopatrywania dziatwy w podręczniki szkolne. Każda szkoła dostała przydział w określonej ilości podręczników, które ma wykupić kierownictwo szkoły i rozprowadzić je wśród najbiedniejszej dziatwy.
Rok szkolny zaczął się uroczyście według instrukcji Ministerstwa Oświaty. Oprócz programu ustalonego przez szkołę, wysłuchano przez radio przemówienia Ministra Oświaty Pana Jarosińskiego. W uroczystości wzięła udział miejscowa ludność, Komitet Rodzicielski, przedstawiciele partii politycznych. Na uroczystość złożyły się pieśni wykonane przez chór szkolny, deklamacje, przemówienie kierownika szkoły Maja Jana i inscenizacje pieśni.
Od 12 września naukę religii objął ksiądz Jachymek Mieczysław z Biskupic; dotychczasowy katecheta ks. Ziarek Longin został przeniesiony do Garbowa.
Szesnastego października odbyła się akademia z okazji 33 letniej rocznicy rewolucji październikowej, miesiąca Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i otwarcia II Światowego Kongresu Obrońców Pokoju w Warszawie. W uroczystości wzięła udział miejscowa ludność, przedstawiciele partii, Komitet Rodzicielski i pracownicy Zakładów Roszarniczych Bazy Surowcowej w Trawnikach. Na program uroczystości złożyły się występy chóru szkolnego, okolicznościowe przemówienie uczennicy kl. VII Banaszkiewiczówny, zbiorowe recytacje, deklamacje i inscenizacje. Przedstawiciel Roszarni w swoim przemówieniu wyraził uznanie dla pracy i wysiłku nauczycielstwa i dzieci oraz dla bogatego programu.
Podczas trwania Kongresu Pokoju co dzień podawano dzieciom informacje prasowe, przeprowadzano pogadanki, wydawano specjalne gazetki, urządzono wystawę książek, udekorowano szkołę, remizę strażacką. Poza szkołą nauczycielstwo i dzieci szkolne wzięły udział w akademii organizowanej wspólnie z Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska, Partiami Politycznymi i Roszarnia. Program uroczystości przeważnie wypełniła szkoła, jak również dekoracje remizy. 18 listopada odbyła się masówka w remizie.
W związku z mającymi się odbyć spisami powszechnymi, nauczycielstwo zostało powołane na obwodowych komisarzy spisowych, dla których odbyło się 19 i 20 listopada przeszkolenie w Biskupicach.
(Czytałem dnia 25 listopada 1950 r. J. Górny, podinspektor szkolny - wpis czerwonym ołówkiem)
21.XII odbyła się w świetlicy Roszarni akademia z okazji 71 rocznicy urodzin Stalina. Referat wygłosił pow. przedstawiciel PZPR; część artystyczną opracowała szkoła.
25 stycznia odbyła się dla dzieci szkolnych zabawa taneczna wraz z bufetem. Dochód z zabawy przeznaczono na piłkę do siatkówki.
3 lutego odbyła się doroczna zabawa rodzicielska - frekwencja bardzo duża. Dochód wynoszący 4 241 zł przeznaczono na potrzeby szkoły.
Od 10 lutego, na miejsce p. radomskiej Zofii, która odeszła do administracji szkolnej został mianowany niekwalifikowany nauczyciel p. Zieliński Tadeusz.
29 kwietnia odbyła się akademia 1 Majowa w świetlicy Roszarni. Referat wygłosił przewodniczący Pow. Rady Narodowej p. Kawecki; część artystyczną o bogatym programie przygotowała szkoła pod kierunkiem p. Majowej Bronisławy. Po akademii przewodniczący PRN odwiedził szkołę, wyrażając uznanie dla stanu higienicznego. W dniu 1 Maja dzieci kl. V, VI i VII wzięły udział w obchodzie święta pracy w Milejowie dokąd udały się furmankami.


15 maja odbyła się w remizie strażackiej akademia z okazji Dni Oświaty. Bogaty i dobrze opracowany program wzbudziło ogólne uznanie. na program złożyły się śpiewy, referat, deklamacje, inscenizacje oraz tańce: krakowiak, polka, walc, zbójnicki, kujawiak, trojak. Frekwencja bardzo duża, tak że sala nie mogła pomieścić wszystkiej publiczności. Z dobrowolnych ofiar na bibliotekę zebrano 266 zł. Uroczystość i program zorganizowała i przygotowała p. Majowa Bronisława. W związku z uroczystością, ludność kilkakrotnie zwracała się do kierownika szk. o powtórzenie imprezy.
W Zielone Święta, komitet Rodzicielski urządził na rzecz szkoły loterię fantową i zabawę taneczną, która dała 1400 zł dochodu.
Od 1.IV do 15.V p. Putek Zbigniew był na kursie geograficznym w Miedzeszynie koło Warszawy.
W czasie od 27.IV do 28.V kier. szkoły mgr Maj Jan był na urlopie zdrowotnym.
12 czerwca odbyło się kolokwium z samokształcenia ideologicznego - wszyscy złożyli go z wynikiem pomyślnym.
Dnia 23 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Na uroczystość złożyły się przemówienie i sprawozdanie kierownika Maja Jana, deklamacje, występy chóru, inscenizacje i tańce. Materiał programowy przygotowały poszczególne klasy, tańce p. Majowa, która miała również kierownictwo nad całością uroczystości.
Po uroczystości odbyła się herbatka pożegnalna oraz zabawa dla dzieci kl. VI i VII.
24 czerwca odbyły się przygotowane przez p. Ananiewicz Helenę zawody sportowe dziewcząt.
W czasie od 22 do 25 czerwca odbyła się wystawa rysunków i robót ręcznych.
W czerwcu została rozpisana Pożyczka Narodowa Rozwoju Sił Polski. Grono nauczycielskie ofiarowało 10 dniowy zarobek - razem 60 dni na ogólną sumę 1 840 zł; dzieci szkolne złożyły na pożyczkę 330 zł.

Rok 1951. Wygląd budynku szkolnego po wybudowaniu ganku i szóstej sali oraz pokryciu dachu falistym eternitem.

1951/52

Nowy rok szkolny przyniósł zmiany w składzie grona Nauczycielskiego. Dotychczasowy kierownik Maj Jan został przeniesiony do Wólki Lub., na jego miejsce przybył kierownik z Wólki ob. Wąchała Stanisław. Kol. Majowa Bronisława przeszła w stan pozasłużbowy, na jej miejsce przybył kol. Łukowiec (niekwalifikowany). Ponieważ nikt z Grona nie mógł podjąć się nauczania j. rosyjskiego, odszedł kol. Łukowiec w zamian przybył kol. Frydecki Wiesław (po liceum ped.).
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się dnia 1.IX. Do zebranej młodzieży przemówił Kierow. szkoły, witając szczególnie dzieci przybyłe do kl. I jako te, które urodziły się już w wolnej Polsce Ludowej.
Praca w szkole ustaliła się. Zagadnienia walki o Pokój, walki o Front Narodowy przez realizację Planu 6-letniego, problematyka kształcenia politechnicznego były naczelnymi hasłami pracy w szkole. Praca oparła się na planach wychowawczych.
Miesiąc - wrzesień - miesiąc odbudowy Warszawy miał na celu przedstawić młodzieży wkład partii, rządu i społeczeństwa nad odbudową i rozbudową naszej kochanej Stolicy.
34 rocznicę Rewolucji Październikowej uczciła młodzież szkolna uroczystą akademią. W sali Przedsiębiorstwa Skupu Surowca Włókienniczego i Skór został odegrany montaż słowno-muzyczny, przedstawiający fragmenty powstania Państwa Radzieckiego. Uroczystość przygotowała kol. Ananiewicz, kol. Zieliński i kol. Putek.
Na terenie szkoły została zorganizowana świetlica szkolna, którą prowadziła kol. Ananiewicz. Zajęcia świetlicowe obejmowały młodzież klas V, VI, VII o odbywały się 3 razy w tygodniu. Na świetlicy prowadzone było dożywianie (suchy prowiant).
W dniach 1-7/X odbył się na terenie osady i kolonii Trawniki spis dzieci urodzonych w r. 1938 - 1947. Spisy przeprowadziło Grono, poza godzinami lekcyjnymi.
Klasyfikacja za I okres przedstawia się słabo. Na 283 dzieci 50 jest ocen niedostatecznych. Kierownik szkoły wykazał dużą różnicę w pracy (tak w nauce, jak w pracach pozalekcyjnych) między chłopcami, a dziewczynkami. Chłopcy są bierni, a nawet niechętni do pracy i nauki, dziewczynki chętnie biorą udział w pracy. Należy wzmóc pracę nad zrównaniem tych różnic. Harcerstwo ma wielkie pole do działania.
Celem zlikwidowania palenia papierosów wśród chłopców szkolnych, delegatki Komitetu Rodzicielskiego ob. Rybakowa i Graniczkowa weszły w kontakt ze sklepowymi Spółdzielni i Gospody, aby pod żadnym pozorem nie sprzedawano papierosów młodzieży szkolnej.
Dnia 21.XII. odbyła się uroczysta akademia dla uczczenia 72 rocznicy urodzin Józefa Stalina, przygotowana przez organizację harcerską.
Dnia 6.I. została urządzona choinka dla młodzieży szkolnej. Choinkę przygotował Komitet Rodzicielski, rozdając wszystkim dzieciom podarki. Atrakcyjne i wesołe obrazki sceniczne przygotowała kol. Ananiewicz. Uroczystość ta odbyła się w świetlicy Przedsiębiorstwa Skupu Surow. Włók. i Skór w Trawnikach.
Z dniem 6.I. kol. Ananiewicz zrzekła się dobrowolnie kierownictwa świetlicy szkolnej. Kierownictwo to objął kol. Zieliński.
Wyniki pracy w II okresie są mało widoczne. Klasyfikowanych uczniów 278, z czego 51 ocen niedost. Kierownik szkoły zwrócił uwagę, że harcerstwo mało wkłada pracy nad podniesieniem poziomu wychowawczego i naukowego wśród młodzieży.
Dnia 21.I. odbyła się akademia w 28 rocznicę śmierci Włodzimierza Lenina.
Tradycyjnym zwyczajem Komitet Rodzicielski urządził zabawę taneczną 2.II dla dorosłych, która dała około 12 000 zł dochodu.
Dn. 9.II. została urządzona akademia dla uczczenia 10 rocznicy powstania P.P.R.
W dniu 17.III. została zwołana narada produkcyjna Grona tutejszej szkoły i Komitetu Rodzicielskiego celem podjęcia zobowiązania dla uczczenia 60 rocznicy urodzin Bolesława Bieruta oraz Święta Pracy 1 Maja. Zobowiązania Grona: uczyć dodatkowo 540 godz. do końca roku, celem poniesienia wyników nauczania, zlikwidować złą frekwencję, spóźnianie się uczni, podnieść poziom wychowawczy młodzieży, podnieść poziom pracy w ZOZie.
Kierownik zorganizuje wycieczkę do Warszawy. Młodzież na naradach klasowych łącznie z organizacją harcerską, SKS i K.S.P.C.K. podjęła wiele prac na terenie szkoły.
Komitet Rodzicielski ogrodzi za własne fundusze siatką 150 m placu szkolnego, zakupi dla szkoły adapter, megafon, mikrofon.
Wszystkie zobowiązania zostały wykonane.
Okres III wykazał dużą poprawę w wynikach nauczania i wychowania, co było rezultatem podjętych zobowiązań. Klasyfikowanych 258, ocen niedostatecznych 13, nieklasyfik. - 6.
Dnia 18.IV. odbyła się akademia w 60 rocznicę urodzin Bolesława Bieruta.
Dnia 27.IV. z okazji Święta Pracy - 1 Maja została urządzona uroczysta akademia w remizie strażackiej przygotowana przez kol. Gosiową, kol. Wąchałę i Putka, na którą złożyły się; deklamacje, montaż słowno-muzyczny, tańce ludowe i chor.
Dn. 1.V. młodzież harcerska i Grono Naucz. wyjechało furmankami do Milejowa na uroczystość gminną 1 Maja. Popołudniu odbyła się w szkole w Trawnikach zabawa dla dzieci.
Dnia 9.V wizytował szkołę inspektor ob. Górny. Wyniki pracy uznane były za dobre.
Dni Oświaty, Książki i Prasy miały na celu zobrazować osiągnięcia Polski Ludowej na tym polu przez pogadanki i wykresy. Urządzono loterię książkową, a kol. Gosiowa przygotowała wystawę książek i pism oraz akademię w dniu 17.V.
Wiosenna zabawa połączona przez Komitet Rodzicielski była wesołą atrakcją dla społeczeństwa i starszej młodzieży. Czysty dochód na cele szkoły wyniósł około 3 000 zł.
Organizacja harcerska urządziła uroczystą zbiórkę przy ognisku w dniu 31.V jako w Dniu Dziecka.
Zakończenie roku szkolnego dnia 25.VI. zgromadziło licznie rodziców, przedstawicieli Komitetu Rodzicielskiego, partii, spółdzielni i Przedsięb. Skupu Surowca Włók. i Skór, w remizie strażackiej. Po sprawozdaniach Kierownika szkoły, przewod. Komitetu Rodziciel., Rady drużyny przodownicy nauki poszczególnych klas otrzymali nagrody książkowe. W części drugiej odbyły się inscenizacje, obrazki sceniczne, tańce - śpiewy oraz ćwiczenia gimnastyczne przygotowane przez Grono Nauczycielskie. Obecny był delegat Pow. Rady Nar. z Wydziału Oświaty ob. Ortyl.

Zdjęcia wykonane przez ob. Ortyla

W roku bieżącym po raz pierwszy wprowadzono egzamin w kl. VII. z j. polskiego i matematyki.1948-50 - 1952/53Napisz do mnie aktualizacja:
17.04.2002
powrót do poprzedniej strony powrót na początek strony