Kronika szkoły

1947/48Rok szkolny rozpoczęto 3 września 1947 r., naukę 11.IX ponieważ nie były wyremontowane sale. Organizacja szkoły dostosowana jest do 7 sił nauczycielskich, obejmuje osiem klas, z czego ósma klasa jest pierwszy rok.
Od pierwszego września objął swoje obowiązki Maj Jan, który był na rocznym urlopie.
Dnia 10 września zakończono budowę pustakowego budynku gospodarczego i ustępów oraz pokryto dach szkolny falistym eternitem - dotychczas był pokryty papą. Pokrycia dachu i budowę budynku gospodarczego wraz z ustępem dokonano na koszt gminy przy 14 000 zł wkładu koła rodzicielskiego.
Dnia 21 września odbyło się przedstawienie szkolne, na którym powtórzono sztuczkę p.t. "Dzieci pana majstra". Impreza odbywała się pod kierunkiem p. Ananiewicz z udziałem szkolnego zespołu muzycznego kierowanego przez p. Kmieciową. Dochód na rzecz szkoły wyniósł 3 600 zł.
W b.r. szkolnym szkoła została abonentem Instytutu Filmowego, która wyświetla co miesiąc filmy naukowe dostosowane do programu naukowego; opłata półroczna od dziecka wynosi 50 zł - w pierwszym roku było 170 abonentów.
Na próbę wprowadzono część stolików dla klasy ósmej z blatami szklanymi, które okazyją się praktyczne i higieniczne.
Dnia 15 listopada odbyła się zabawa dla kl. VIII, VII i VI, 22 listopada dla kl. młodszych. Zabawę organizował komitet wybrany przez dzieci. Do tańca grała orkiestra szkolna pod kierunkiem p. Kmieciowej Marii. Obie zabawy dały 9 600 zł dochodu, który został obrócony na instrumenty muzyczne dla orkiestry szkolnej.
22 grudnia odbył się wspólny opłatek dla wszystkich dzieci; na program złożyły się życzenia dzieci i kier. szkoły, kolędy odśpiewane przez chór szkolny prowadzony przez p. Gębę Wacława, oraz zespół muzyczny odegrał szereg melodii kolędowych. Przy choince, śpiewie i muzyce dzieci przyjemnie spędzały kilka godzin, które wywarły na nie niezatarte wrażenie.
W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia klasa VIII urządziła sobie gwiazdkę przy choince i z herbatką, która była próbą zdolności gospodarskich i organizacyjnych przyszłych gospodyń. Ponieważ klasa była liczna, a każda z uczennic starała się aby jej wypieki i ciastka były najlepsze, zastawa stołowa była bardzo urozmaicona i o dużym wyborze. W uroczystości wzięli udział rodzice dzieci, grono nauczycielskie i Zarząd Koła Rodzicielskiego. Po wspólnym opłatku, odśpiewaniu szeregu kolęd i herbatce przybył św. Mikołaj, który obdarzył dzieci różnymi darami, za co został zaproszony na zabawę taneczną, która odbyła się na zakończenie uroczystości, przy dźwiękach szkolnej orkiestry.
Drugiego lutego odbyła się tradycyjna zabawa rodzicielska, w której wzięli udział liczni goście. Udekorowane sale nie mogły pomieścić wszystkich uczestników, którzy przybywali nawet z dalszych okolic. Na bufet oprócz darów w naturze zebrano przeszło 11 000 zł. Zabawa dała czystego zysku na rzecz szkoły przeszło 66 000 zł, z czego Zarząd Koła Rodzicielskiego i Komitet przeznaczył 20 000 zł na pomoce naukowe.
Na skutek prośby kier. szkoły Maja Jana o przyznanie subwencji na sprzęty szkolne, Kuratorium Okr. Szk. Lubelskiego nadesłało 70 ławek wykonanych prze Państwową Wytwórnię Mebli w Gościninie. Wdzięczne dzieci wystosowały do p. Inspektora Fuchsa i p. Kuratora Ojaka(?) listy zbiorowe z podziękowaniem za hojny dar. Oprócz korzyści materialnych i praktycznych jakie szkoła ma z ławek, miał ten fakt duże znaczenie wychowawcze, ponieważ została nawiązana silna więź duchowa między dziećmi a Władzami Szkolnymi.
12 marca podczas pogrzebu ekshumowanych żołnierzy sowieckich poległych na terenie gminy Jaszczów w roku 1944 została zabita przez Ochot. Rezerwę Milicji Obywatelskiej uczennica kl. I Zagraba Teresa i raniony w nogę uczeń klasy II Nowak Bolesław.
Pogrzeb żołnierzy sowieckich odbywał się na cmentarzu wojennym przy szkole w Trawnikach. W pogrzebie na polecenie władz powiatowych, gminn. komit. i zarządu Gminy wzięła udział i szkoła. Po drugiej salwie honorowej, jeden z ORMO przechylił w tył automat i strzelił w kierunku dzieci i nauczycielstwa. Kula poszarpała dwojgu dzieciom ubrania i bieliznę, trzeciemu przeszła w okolicach lędźwiowych przez jamę brzuszną i czwartemu utkwiła w nodze. Teresa Zagraba ranna w brzuch zmarła u lekarza w kilkadziesiąt minut po wypadku. Dnia 15.III.48 r. przed szkołą odbyło się pożegnanie zabitej uczennicy. Po okolicznościowym przemówieniu, zespół muzyczny odegrał kilka melodii, a chór odśpiewał pieśni żałobne. Na cmentarz zwłoki zostały odprowadzone przez delegacje klasowe pod opieką nauczyciela.
24 kwietnia szkoła uczciła "dzień lasu" sadzeniem wiśni dookoła placu i ogrodu szkolnego. Do zebranej przed szkołą dziatwy przeczytała okolicznościowe przemówienie uczennica kl. VIII Słowikówna Alicja.
30 kwietnia odbył się pogrzeb ucznia kl. V Wójcika Józefa, zmarłego 27.IV.48 r. Chór szkolny i dzieci szkolne pożegnały kolegę odśpiewaniem pieśni żałobnych.
Nadesłane sprawozdanie z wizytacji szkoły odbytej 10 i 11 marca 1948 r. przez podinspektora szkolnego p. Józefa Górnego przy współudziale inspektora szkolnego p. Michała Edmunda Fuchsa, stwierdziła, że "całość pracy wychowawczej i dydaktycznej w szkole jest zorganizowana i prowadzona umiejętnie i bardzo starannie" a współpraca i współżycie kierownika szkoły z gronem nauczycielskim wszędzie widoczne.
Dnia 1 maja odbyła się uroczysta akademia z okazji dnia pracy. Na program złożyły się: okolicznościowe przemówienie uczennicy kl. VIII Staniakówny Janiny, szereg pieśni w wykonaniu chóru szkolnego pod kierunkiem p. Gęby Wacława, audycja zespołu muzycznego pod kierunkiem p. Kmieciowej Marii obejmowała różnego rodzaju utwory muzyczne; niektóre utwory były odegrane z równoczesnym śpiewem grających. Program przeplatany był deklamacjami dzieci wszystkich klas. W uroczystości szkolnej wzięło udział miejscowe społeczeństwo.
Przy udziale miejscowej ludności szkoła uczciła rocznicę 3 Majową i dzień książki i oświaty przemówieniem uczennicy kl. VIII Czerniakównej Jadwigi, śpiewem chóru, deklamacjami i audycją muzyczną szkolnego zespołu muzycznego. Na skutek ogólnego uznania i hucznych oklasków, zespół muzyczny był zmuszony do odegrania szeregu melodii poza programowych, z czego były zadowolone wszystkie dzieci i ludność
Na jesieni 1947 r. kl. VII i VIII wszystkich szkół na terenie Polski, a także kl. wyrównawcze w gimnazjach wzięły udział w konkursie na najlepszą pracę na temat: "Znaczenie lasu w życiu człowieka". Praca miała być poprawiona i zakwalifikowana przez nauczyciela j. polskiego, następnie przez kierownika szkoły. Najlepszą pracę wysłano do Inspektoratu Szkolnego, gdzie specjalnie powołane komisje konkursowe oceniały nadesłany materiał konkursowy i przesyłały wybrane wypracowania do kuratorium do innych komisji. Ze szkoły w Trawnikach wysłano trzy prace: Niziołówny Zofii z kl. VII, Czerniak Jadwigi z kl. VIII i Słowikówny Alicji z kl. VIII. Jury konkursowe uznało za najlepszą pracę wypracowanie Czerniakówny Jadwigi, uczennicy klasy VIII w Trawnikach przyznając jej nagrodę Ministerstwa Leśnictwa w postaci książki "Szatan z VII klasy" Kornela Makuszyńskiego - pismo Inspektoratu Szkolnego Lubelskiego z dnia 26.IV.1948 r. nr 1163/48.
Wręczenie nagrody odbyło się uroczyście w obecności wszystkich klas, po uprzednim przemówieniu kierownika szkoły Maja Jana, który złożył życzenia w imieniu szkoły, zachęcając dzieci do pracy nad sobą i rzetelnego wysiłku.

Czerniakówna Jadwiga ucz. kl. VIII. Autorka wypracowania konkursowego

26 maja odbyła się konferencja rejonowa w Trawnikach. Lekcję pokazową w klasie VI poprzedził p. Gęba Wacław; na konferencji był obecny p. Inspektor Fuchs. Konferencja była urozmaicona występem chóru szkolnego, herbatką, audycją muzyczną orkiestry szkolnej, występem solowym - gra na gitarze i śpiew - ucz kl. VIII Słowikówny Alicji, oraz odtańczeniem przez dzieci szkolne kujawiaka w barwnych strojach regionalnych. Po konferencji odbyła się zabawa taneczna, na której przygrywała do tańca orkiestra szkolna pod batutą p. Kmieciowej Marii.
Dnia 1 maja odbyła się w remizie strażackiej akademia poświęcona Dniu Pracy. Na program złożyły się występy chóru szkolnego, orkiestry szkolnej, przemówienie ucz. kl. VIII Staniakówny Janiny i deklamacje. W uroczystości wzięła udział miejscowa ludność.
Przy licznym udziale miejscowego społeczeństwa, szkoła urządziła akademię i obchód na cześć Konstytucji 3 Maja i Dnia Oświaty. Bogaty i urozmaicony program wywarł na zebranych silne wrażenie. Okolicznościowe przemówienie wygłosiła ucz. kl. VIII Czerniakówna Jadwiga.
Dnia 19 czerwca dla dzieci, dnia 20 dla dorosłych odbyło się przedstawienie urządzone przez rodziców, młodzież dorosłą z udziałem chóru szkolnego i orkiestry. Odegrana została komedia - operetka p.t. Werbel Domowy. Dobry dobór aktorów, doskonałe opracowanie, reżyseria, stroje i dekoracje złożyły się na świetną całość i nieprzeciętny występ. Zwłaszcza doskonale wypadły śpiewy, tańce poloneza, kujawiaka i krakowiaka. Śpiew i muzykę opracowała p. Kmieciowa Maria, dekoracje i tańce p. Radomska Zofia, reżyseria p. Radomskiego Bolesława. Na podkreślenie zasługuje współpraca dorosłej młodzieży, rodziców, grona naucz. i dzieci szkolnych. Aktorami byli rodzice, część naucz. młodzież dorosła i szkolna. Inicjatorem i organizatorem był p. Radomski. Kilkunastotysięczny dochód przeznaczono na cele szkolne.

Aktorzy z "Werbla domowego"

"Albośmy to jacy tacy, jacy tacy, chłopcy krakowiacy"

23 czerwca odbyła się uroczystość z ukończenia roku szkolnego i obchód sobótki świętojańskiej. Na program złożyło się przemówienie kierownika szkoły Maja, przemówienie ucz. Kl. VIII Paradówny Danuty, liczne pieśni chóru, bogaty repertuar muzyczny orkiestry szkolnej, inscenizacje kl. V, deklamacje, rozdanie nagród za najlepsze wypracowania na temat "Znaczenie gospodarcze lasu w życiu państwa", odczytanie wypracowania Paradówny Danuty, która otrzymała pierwszą i drugą nagrodę, tańce ludowe w barwnych strojach - kujawiak, walc, zbójnicki, puszczanie wieńców na wodę i zabawa ludowa na której grała do tańca orkiestra szkolna.
Podczas uroczystości były wykonane zdjęcia różnych fragmentów.

Klasa II 1947/48

Kl. IV 23.VI.1948 r.

Kl. VII 23.VI.1948 r. Rozpoznani uczniowie: 1) Bronisław Rykało, 2) Czesław Bojanowski, 3) ?, 4) Wojciech Kozioł, 5) Ryszard Pasieczny, 6) [w białej koszuli]?, 7) Jan Gileta, 8) Jan Jasiński, 9) Józef Wilk, 10) ?, 11) Błaszczak, 12) Ryszard Springer, 13) Ryszard Dubielewski
nauczyciele: Mieczysława Gęba, Jan Maj, Zofia Radomska, Wacław Gęba, Helena Ananiewicz (nieco w głębi)
uczennice I rząd: 1) Stanisława Ciślak, 2) ?, 3) Danuta Waryszak, 4) Tomala, 5) ?, 6) Czesława Pasieczna
II rząd: 1) Zofia Kwaśna, 2) Zofia Nizioł, 3) Irena Sieczkarek, 4) Irena Czerniak, 5) Janina Zagraba, 6) ? (Zdjęcie nie pochodzi z kroniki - nadesłał Krzysztof Krukowski)

Jako niespodzianką było składanie życzeń imieninowych kierownikowi szkoły Janowi Majowi przez dzieci, grono oraz śpiew chóru i występ orkiestry. Oprócz życzeń i licznych bukietów, kl. VIII złożyła na ręce kier. szkoły zamiast prezentu 2800 zł, które zostały obrócone na rzecz szkoły.
Na kilka godzin przed uroczystością zgromadziły się wielkie tłumy ludności miejscowej i okolicznej, zebranej na łące przy Wieprzu. Wśród miłego nastroju i ogólnego zadowolenia zabawa ludowa przeciągnęła się do północy.

Pan Gęba ze swoim chórem

"Biały walc"

"Będą nam kłosy do tańca szumiały... (kujawiak).

Rozkwitająca biała róża

W maju, Ministerstwo Lasów ogłosiło konkurs na najlepsze wypracowanie na temat: "Znaczenie lasów w życiu gospodarczym Państwa". W konkursie brały udział klasy ósme; z trawnik wysłano jedenaście wypracowań wybranych z wypracowań klasy ósmej. Komisja do ocen wypracowań konkursowych w Lublinie nagrodziła dziewięć wypracowań co wynosiło 1/3 wszystkich nagród. Pierwszą i drugą nagrodę Ministerstwa Lasów otrzymała za najlepsze

Autorka wypracowania

wypracowanie Paradówna Danuta ucz. kl. VIII w Trawnikach. Oprócz niej nagrodę otrzymała Brzyska Teodora, Ostapiukówna Helena, Staniakówna Janina, Czerniakówna Jadwiga, Słowikówna Alicja i Niedzielówna Stanisława. Odczytane przez Paradównę nagrodzone wypracowanie zebrani wysłuchali z wielkim zainteresowaniem i uwagą. Rozdane przez kierownika nagrody wywołały radość i zadowolenie z własnych wysiłków
Dnia 26 czerwca rozdano świadectwa, po tym odbyła się pożegnalna herbatka kl. VII i VIII, śpiewy, przemówienia i zabawa taneczna przy dźwiękach orkiestry szkolnej pod batutą p. Kmieciowej Marii. Podczas uroczystości wdzięczny zespół muzyczny ofiar. Kmieciowej pamiątkowy posążek z napisem wyrażającym uczucia dzieci.
Zdjęcia z pracy SPCK w Trawnikach obrazują jego działalność.

SKPCK porządkuje groby poległych w 1920 r. ułanów

SKPCK przy krzyżu i kopcu kamiennym usypanym przez siebie na grobie zmarłych w obozie niemieckim Polaków

Sekcja społeczna Szk. Koła PCK przy pracy
Rozpoznani: 1) Chwil, 3) Waryszak, 4) Czesława Pasieczna, 5) Zagraba Janina, 6) Cisz, 8) Flisińska, 10) Henryka Borowiec, 11) Zofia Kwaśna, 12) Stanisława Ciesielska, 13) Irena Czerniak
1945-47 - 1948-50Napisz do mnie aktualizacja:
2.01.2005
powrót do poprzedniej strony powrót na początek strony