Kronika szkolnego Koła PCKRok szkolny 1959/60


Na zebraniu w 15.IX.1959 została zorganizowana praca. Do zarządu weszli członkowie z kl. VII:
  Prezes - Drob Florentyna
  Sekretarka - Ocysek Florentyna
  Skarbniczka - Skowronek Jadwiga
Do Komisji rewizyjnej weszli: Kaliciakówna Maria i (Henryk?) Łysakowski.
Ustalono też szkolny posterunek sanitarny. Na zebraniu ułożono plan pracy. I tak rozpoczęła się praca.
W ciągu roku było 5 zebrań ogólnych i 5 zebrań zarządu.
Oprócz prac nad utrzymaniem czystości itp. jak w ubiegłych latach do nowości należało nawiązanie korespondencji z Kołem Mł. P.C.K. w Zakopanem i w Bojanowie pow. Wejherowo. Członkowie z Zakopanego przysłali wiele listów i widokówek Zakopanego. W listach opisali położenie Zakopanego, zwyczaje góralskie itp. Wszystkie wiadomości z tych listów opiekunka zebrała i wpisała w zeszyt pt. Wiadomości o Zakopanem i przekazała opiekunce kołka geograficznego kol. Ziembrowiczowej. Członkowie naszego koła wysłali też kilka listów z wiadomościami o naszej wsi i szkole. Członkowie z Bojanowa przysłali też kilka listów, również wysłaliśmy takież do nich.
Wyniki prac były widoczne. Na wyróżnienie w pracy nad utrzymaniem czystości na terenie szkoły zasługiwała na wyróżnienie ucz. Chłopecka Wiesława jako główna porządkowa.
Również w ub. r. przekazana była członkom opieka nad pomnikiem ofiar faszyzmu. Opiekowała się tym grupa członków z kl. V a.
Koło liczyło 100 członków, wszyscy opłacili składki i otrzymali legitymacje.
W okresie zimowym urządzono zabawę taneczną wspólnie z członkami Spółdzielni Uczniowskiej. Otrzymano 300 zł dochodu.
Saldo na r. sz. 1960/61 wyniosło 692 zł 40 gr.

Uwagi opiekunki o pracy Koła

Członkowie Koła pracowali pod kierunkiem dobrze, brak jednak było samodzielności. Wynikało to częściowo z przepracowania. Zwykle te same dzieci są wybierane do różnych organizacji. Jest tych chętnych niewiele. Przeważnie dziewczynki. Chłopcy są aspołeczni, przynajmniej w tej organizacji. Moim zdaniem jest to wynikiem mało atrakcyjnych prac w organizacji. Z powodu braku sali nie można urządzać przedstawień, które byłyby zachętą do innych prac. Młodzież potrzebuje wyładowania się. Bierne zebrania i prace społeczne nie przyciągają jej. Trudno było też zorganizować zebrania. Klasy nie o jednej porze kończyły lekcje. Drugi raz na zebrania przychodziły niechętnie.
Mimo powyższych trudności wyniki pracy w powiecie miały dobrą opinię. Kilkakrotnie przeprowadzona była kontrola tej pracy przez instruktora z powiatu z wynikiem zadowalającym.
Opiekunka za pracę w Kole została odznaczona krzyżem brązowym na zebraniu opiekunów w Lublinie.

Helena Ananiewicz
opiekunka Koła
oraz higienistka szkolna

Trawniki, 30 czerwca 1960

Pracę przekazano nowemu zarządowi:
  prezes - Miećko Wiesława
  skarbnik - Staroń Andrzej
  sekretarka - Kowalczyk Barbara
  członkowie
  - Rycerz Marta
  - Buczma Romana
  - Czerniak Jadwiga
  Komisja Rewizyjna - Durakiewicz Elżbieta i Siwko Adam

Rok szkolny 1960/61

od 1.IX do 30.XII

Na zebraniu w dniu 15.VI.1960 wybrano nowy zarząd Koła, który w dniu 16.IX.1960 rozpoczął pracę zebraniem ogólnym. Obecnych było 67 członków na ogólną ilość 100. Ułożono plan pracy, który przedłożono kierownikowi szkoły.
Praca nad utrzymaniem czystości i higieny na terenie szkoły była kluczowym celem pracy. Porządkowe wywiązywały się dobrze ze swoich zadań. Na wyróżnienie zasługuje główna porządkowa Buczma Romana z kl. VII b, która aktywnie współpracowała z opiekunką
Zakupiono nowych 12 ręczników tak, że każda klasa ma po 2 ręczniki. Również kupiono miseczkę nową do zmywania tablicy dla kl. VI a. Każda klasa utrzymywała kącik czystości w porządku, dostawały proszek do mycia miednic i mydełko toaletowe do mycia rąk. Brak było śmietniczek ale tychże nie można było kupić. Już chłopcy zaczęli na pracach wyplatać z wikliny lub robić z drzewa. Uchwalono zrobić napisy i hasła higieniczne.
Członkowie kl. VI a opiekowali się pomnikiem ofiar hitleryzmu. D. 1 XI oświetlili tenże lampkami nagrobkowymi. Wszyscy członkowie opiekowali się cmentarzem wojennym.
Członek Rycerz Marta miała pod opieką apteczkę dobrze zaopatrzoną z funduszów koła. Udzielono 22 razy pomocy w nagłych wypadkach.
W październiku zaczęto przygotowywać przedstawienie pt. "Trzewiczki szczęścia" Dochód z tego przedstawienia miał być przekazany na Fundusz Budowy Szkół. Ponieważ teatr ze Świdnika przyjechał z tym samym przedstawieniem, prób dalszych zaniechano.
W związku z akcją oświatowo-sanitarną opiekunka przeprowadziła 12 pogadanek higienicznych oraz o krwiodawstwie.
Stan kasy na dzień 1.I.1961 wynosił 357 złotych 40 gr.

Helena Ananiewicz
opiekunka Koła

Ponieważ z dniem 1.I.1961 zostałam zwolniona z pracy - jako rencistka - nauczycielka kontraktowa i przechodzę w stan pozasłużbowy, przeto kończy się i moja praca w organizacji P.C.K. w której przepracowałam 14 lat
Helena Ananiewicz

Trawniki styczeń 1961.

Rok szkolny 1961


Obejmuję stanowisko higienistki. Stanowisko to otrzymałam po wielkich przykrościach ze strony Kierownictwa Szkoły.
Pracę tę znam, prowadziłam, lubię i jeśli to stanowisko będę miała na przyszłość - szkoła będzie miała estetyczny wygląd na zewnątrz i wewnątrz, a i dziatwa nasza w pracy PCK wykaże swój wkład.
Podanie o nadanie mi stanowiska higienistki złożyłam w grudniu 1960 r. a objęłam go 17 czerwca 61 r. po wizytacji z Lublina.
W dniu 28 czerwca 1961 roku otrzymałam następujące akta: kronikę, plan pracy na 1961 rok, zeszyt protokółów zebrań z 1958/59 r., druk - wytyczne do pracy 1960/61 r., kartę ewidencyjną posterunku sanitarnego oraz kartę lustracji Koła. Nie otrzymałam książeczki PKO z gotówką PCK oraz pieczątki Koła.

6 październik 1961
Na ustne polecenie ob. Jabłońskiego, bez jakiegokolwiek pisma z Wydz. Ośw. zwalniającego mnie z tego stanowiska, oddaję otrzymane materiały

(Zofia) Radomska

W tym miejscu kronika urywa się1957-59Napisz do mnie aktualizacja:
14.09.2002
powrót do poprzedniej strony powrót na początek strony