Uroczysko Jezioro

Na terenie gminy Trawniki planowane jest utworzenie rezerwatu przyrody "Uroczysko Jezioro". Jego lokalizacja to północna część gminy, za skrzyżowaniem szos Fajsławice - Włodawa i Piaski - Dorohusk. Jest to bagnisty teren, pełen wyrobisk po torfie wypełnionych wodą.
"Uroczysko Jezioro" zajmuje 37,34 ha powierzchni. Niegdyś był to zbiornik wodny (co sugeruje nazwa uroczyska), który stopniowo zarastając, wypełniał się torfem. Obecnie jest to torfowisko niskie z licznymi wyrobiskami torfu (torfiankami)

Suszący się torf 23.06.2003 r.

wypełnionymi wodą, pokryte roślinnością wodną, szuwarową,

Zarośnięte Uroczysko. 23.06.2003 r.

łąkową i zaroślową. W ewidencji gruntów w większości są to tzw. "nieużytki". Są one własnością prywatną okolicznych mieszkańców. (...) Tylko 7,01 ha należy do Państwowego Funduszu Ziemi.
"Uroczysko Jezioro" pod względem przyrodniczym i krajobrazowym należy do najcenniejszych obiektów Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Duże zróżnicowanie środowiska i mozaika różnych siedlisk powodują, że występuje tu wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz interesujących zbiorowisk roślinnych.
Zadaniem projektowanego rezerwatu jest ochrona złożonego układu hydrologicznego i roślinnego (jakim jest torfowisko) oraz nienaruszalności złoża torfu. W złożach torfu, w pyłkach roślin i szczątkach zwierząt są zarchiwizowane dzieje przemian klimatu, szaty roślinnej i krajobrazu. Torfowisko jest unikatowym ekosystemem, z którym związane jest życie wielu wyspecjalizowanych roślin i zwierząt. Jest ono także magazynem wody i regulatorem stosunków wodnych."

Powyższy tekst pochodzi z "Przewodnika dydaktycznego po Nadwieprzańskim Parku Krajobrazowym" (red. Ewa Gajuś-Lankamer, Anna Maria Wójcik, Wyd. UMCS, Lublin, 2002).

Utworzenie rezerwatu z pewnością podniosłoby prestiż gminy i zwiększyłoby jej atrakcyjność. Pomysł utworzenia rezerwatu chyba jednak jest spóźniony a w najlepszym razie mocno zagrożony. W bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonowały kopalnie piasku, po których pozostały obszerne i głębokie wyrobiska, z pewnością zakłócające stosunki wodne.

Rów melioracyjny. W głębi Uroczysko. 23.06.2003 r.

Swoje robią też głębokie rowy melioracyjne. Być może z tego powodu Uroczysko w niczym nie przypomina sielskich oczek wodnych, jakby wynikało z poniższej mapki.

Jest kompletnie zarośnięte zielskiem, chaszczami, drzewami. Zewsząd dostępu zaciekle bronią łany pokrzyw. Obrazu dopełniają dzikie wysypiska śmieci.
Nie to jest jednak najgorsze. Na teren bezpośrednio przylegający do projektowanego rezerwatu kopalnia węgla z Bogdanki wywozi kamień powęgielny. Widok jest przygnębiający.

23.06.2003 r.


W sąsiedztwie znajduje się wyrobisko po kopalni piasku. Tutaj tez Bogdanka wywozi zbędne wyrobisko. 23.06.2003 r.
Napisz do mnie aktualizacja:
27.12.2003
powrót do poprzedniej strony powrót na początek strony