Kronika szkolnego Koła PCKRok szkolny 1948/49


Pracę rozpoczęto we wrześniu. Do Zarządu Koła weszły uczennice i uczniowie z kl. VII, a jako zastępcy - z kl. VI.
Wyznaczono plan pracy na rok bieżący, w dwu sekcjach. Praca oparta będzie na zewnętrznym wyglądzie szkoły - a nie na częstych zebraniach. Praca widoczna na każdym kroku będzie oceną pracy. Praca w postaci estetycznego i czystego, higienicznego wyglądu szkoły i jej otoczenia (sekcja higieniczna) oraz pomoc niezamożnej dziatwie, półsierotom materialna, i pomoc w nauce słabszym (sekcja społecz.) oraz całoroczna praca nad utrzymaniem porządku na cmentarzu wojennym.
Dnia 31.X. br. złożono wieńce na grobach polskich i radzieckich żołnierzy.
Dla uczczenia Kongresu Zjednoczenia Partii uporządkowano 25 obrazów - ilustracji szkolnej. W każdym obrazie obrównano brzegi i naklejono go na tekturę.
Dn. 6.XII w dniu św. Mikołaja obdarowano 12 dzieci - sierot i półsierot skromnymi podarunkami.
Na wiosnę członkowie pracowali pilnie nad estetycznym utrzymaniem ogródka szkolnego i na cmentarzu.
Ażeby zasilić kasę Koła jakimiś dochodami, urządzono w dniu 28.VI przedstawienie pt. "Wyprawa po szczęście". Czysty dochód wyniósł 11 497 zł. Uchwalono kupić piłkę do siatkówki i siatkę.
Saldo na rok szk. 1949/50 wyniosło 12 812 zł.
Zarząd Koła pracował cały rok solidnie, samodzielnie i chętnie. Program pracy został zrealizowany. Na terenie szkoły znać było pracę Koła.

Ananiewicz Helena
opiekunka Koła

Trawniki, 31 czerwca 1949.

Rok 1949/50Sprawozdanie
z działalności Koła Młodz. P.C.K.

Koło liczyło 48 członków, w tym 43 dziewcząt, 5 chłopców. Należały dzieci od kl. VII do IV. Chłopców trudno było zachęcić do należenia do Koła.
Zebrań odbyło się 9. Praca podzielona była na 2 sekcje. Sekcja higieniczna pod hasłem "Higiena i estetyka w szkole i w domu" pracowała cały rok pilnie. I zamiast zebrań, pogadanek czy referatów odbywały się prawie co tydzień zbiorowe prace na terenie szkoły a to: mycie okien, drzwi, porządek na podwórzu i na cmentarzu itp.
Sekcja społeczna pod hasłem: "Pracujemy wspólnie dla dobra drugich" miała cele piękne, lecz trudne w zrealizowaniu. Samopomoc klasowa tylko w Samorządzie kl. VI douczały przez dłuższy czas dzieci z kl. I. Inne klasy samopomocy nie prowadziły. Również korespondencja szkolna była nieczynna. Mimo kilku listów żadna ze szkół nie odpisała. Wobec tego sekcja społeczna pilnie współpracowała z sekcją higieniczną, dbając o estetykę ogródka szkolnego, o pomoce naukowe. Na wyróżnienie w pracy Koła zasługują Stępień Maria i Adamska Stanisława, które zostały nagrodzone. Wszyscy członkowie ustosunkowali się do prac życzliwie i pilnie wypełniali je. Potrzebna była jednak ciągła kontrola i przypominanie prac naznaczonych. Brak swojej własnej inicjatywy.
W ciągu roku prowadzono fryzjernię. Wszystkie dzieci musiały mieć krótko ścięte włosy. Fryzjernia czynna była 74 razy.
Apteczka ma skromny zasób środków opatrunkowych, ale była czynna 14 razy.
Koło Młodz. brało udział we wszystkich uroczystościach szkolnych.
Również w ramach samodzielnych urządzono złożenie wieńców na grobach polskich i radzieckich w dniu 31.X, również na grobach radzieckich w dniu 23.II w dniu powstania Armii Radzieckiej.
Wspólnie z komitetem Rodzicielskim urządzono Mikołaja w dn. 6.XII i 12 sierót i półsierot otrzymało skromne paczki.
Dnia 8.I urządzono "Choinkę i opłatek" połączony z zabawą towarzyską.
W ramach czynu 1 Majowego oczyszczono rów koło szkoły, dł. 50 m.
W jesieni powtórzono przedstawienie pt. "Wyprawa po szczęście".
Składki członków, dochody z przedstawień, za strzyżenie włosów, to były główne dochody Koła, które w ciągu roku wyniosły 23 765 zł.
Główne wydatki były na prace higieniczne jak np.: 7 ręczników, maszynka do strzyżenia włosów, wiadro. Na prace społeczne i sportowe: 2 piłki do siatkówki, siatkę, 1000 na bibliotekę dla dzieci w Bartkach Dużych woj. olsztyńskie t. p. wynoszą w ciągu roku 20 479 zł. Saldo na r. sz. 1950/51 wynosi 3 286 zł.
Na zakończenie prac rocznych odbyła się fotografia Zarządu Koła.

W ciągu roku odbyły się dwa konkursy czystości osobistej w ramach "Tygodnia Zdrowia" w jesieni i na wiosnę, oraz konkurs czystości klas. W wyniku pierwszego konkursu czystości 31 otrzymało nagrody. Również kl. IV i VI w br. otrzymały pierwsze miejsce w konkursie czystości klas oraz nagrody.
Wiele zamierzonych planów zostało niezrealizowanych wskutek przeszkód wewnętrznego życia szkoły np. nierówne kończenie się lekcji i trudności w odbywaniu zebrań ze względu na to, że brak sił fachowych do pogadanek odpowiednich itp. Utrudnia też pracę małe wyrobienie organizacyjne młodzieży oraz małe efekty zewnętrzne Koła, co zwykle przyciąga młodzież.

Helena Ananiewicz
opiek. Koła
1947/48 - 1950/51Napisz do mnie aktualizacja:
13.09.2002
powrót do poprzedniej strony powrót na początek strony