Dwór w Trawnikach przed rozbiórką

Decyzja o rozbiórce dworu w Trawnikach zapadła na podstawie "Orzeczenia technicznego dla budynku mieszkalnego (podworskiego) Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego "TRAWENA" w Trawnikach" sporządzonej w lutym 1968 r. Orzeczenie podpisali: mgr inż. Teodor Nowicki (opracowanie) i inż. L. Bolesławski (weryfikacja). Było ono podstawą do "Pozwolenia na wykonanie prac budowlanych". Innymi słowy był to ostateczny wyrok na dwór w Trawnikach.

Oto treść tego dokumentu:

Podstawa prawna
1. Zlecenie Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego "Trawena" w Trawnikach z dnia 21.10.1967 r. Nr L. Dz. 188/2915/67
2. Oględziny i badania techniczne budynku wykonane w dniu 8.02.68 r., 17.02.68 r. i 20.02.68 r.
3. Pomiary uzupełniające budynku

Cel opracowania

Określenie przydatności budynku do remontu i stwierdzenie stanu technicznego.

Opis ogólny budynku

Budynek piętrowy w rzucie poziomym rozczłonkowany o kubaturze 2900 m3 i powierzchni zabudowy 416 m2.
Budynek stanowił siedzibę posiadacza ziemskiego, obecnie zajmowany jest przez pracowników Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego "Trawena". Budynek częściowo podpiwniczony. Fundamenty wykonane z kamienia wapiennego na zaprawie wapiennej. Ściany parteru i I-go piętra wykonane z kamienia wapiennego na zaprawie wapiennej. Stropy nad piwnicami sklepione nad parterem nad I-szym piętrem drewniane typu belkowego, ocieplone sieczką wymieszaną z gliną. Dach budynku o konstrukcji drewnianej płatwiowo kleszczowej o stolcu podwójnym, pokrycie dachu blacha i gont. Podłogi budynku drewniane wykonane z desek i klepki dębowej, w niektórych pomieszczeniach betonowe. Schody budynku drewniane o konstrukcji policzkowej. Stolarka okienna drewniana. Okna typu polskiego. Otwory drzwiowe drewniane typu płycinowego jedno lub 2-u skrzydłowe. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, ogrzewanie piecowe i w niektórych mieszkaniach nieczynną instalację wodociągową.

Opis stanu technicznego budynku.

Budynek nie posiada odwodnienia zewnętrznego. Fundamenty budynku w stanie zniszczonym. Zaprawa w spoinach zwietrzała o bardzo niskiej wytrzymałości. Stwierdzono w niektórych partiach murów fundamentowych obecność zaprawy glinianej. Od strony zewnętrznej widoczne liczne ubytki muru spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi i biologicznymi. Ściany parteru i I-piętra bardzo silnie zniszczone, tynk zewnętrzny odpadł, liczne rysy o rozwartości od 3 - 15 mm przebiegają w kierunku pionowym, poziomym i ukośnym. Ubytki muru od strony zewnętrznej spowodowane działaniem mechanicznym i wietrzeniem kamienia. Stropy budynku zniszczone, belki zaatakowane przez grzyb budowlany. W wielu miejscach widoczne nadmierne ugięcia belek. Pułap stropu zniszczony prawie całkowicie. Strop nad I-szym piętrem w części w części południowej oraz w wieżowej budynku zniszczony całkowicie.Stolarka okienna i drzwiowa zniszczona. Podłogi uszkodzone mechanicznie a wpartiach przy ścianie zaatakowane przez grzyb budowlany. Konstrukcja dachu częściowo zniszczona. Pokrycie dachu w części południowej budynku zniszczone całkowicie a w części środkowej znacznie. Instalacje wodociągowe nieczynne. Instalacje elektryczne w stanie zagrażającym bezpieczeństwu użytkowania. Brak izolacji poziomej a w części podpiwniczonej izolacji pionowej.

Wnioski ogólne
 1. Zniszczenie budynku zostało spowodowane brakiem konserwacji budynku, prowadzenia robót zabezpieczających przez okres 15 lat. Stwierdzono, że tylko częściowemu remontowi poddano konstrukcje dachu oraz część murów od strony północno-wschodniej.


 2. Stwierdza się, że w części południowej i wieżowej budynku (miejsce oznaczone krzyżykiem czerwonym na szkicu) istnieje stan zagrożenia bezpieczeństwa - należy niezwłocznie z tej części budynku usunąć lokatorów. Miejsca zagrożenia oznaczyć napisem "grozi zawaleniem".
 3. W czasie badań stwiedzono, że istnieje możliwość łatwego dostępu na strych budynku. Wejście na strych należy zabezpieczyć w wywieszki "Wstęp wzbroniony grozi zawaleniem".
 4. Lokatorów budynku należy pisemnie powiadomić zakazie dokonywania jakichkolwiek zmian i robót budowlanych, jak również nadmiernego obciążenia stropów.

Wnioski szczegółowe
 1. Stopień zniszczenia budynku odnoszący się do wszystkich elementów elementów konstrukcyjnych jak fundamenty, ściany, stropy, dach nie kwalifikują budynku do remontu.
 2. Koszt ewentualnego remontu przekroczy wielokrotnie obecną wartość budynku i nie stworzy warunków do prawidłowej eksploatacji i użytkowania.
 3. Budynek zagraża w obecnym stanie bezpieczeństwu użytkowania. Należy natychmiast przystąpić do robót rozbiókowo zabezpieczających.
  a) rozebrać komin w części dobudowanej od strony południowej

  b) rozebrać część wieżową budynku, gdyż grozi zawaleniem

  c) rozebrać dach, stropy oraz ściany w części południowej niezamieszkałej obecnie przez lokatorów. Z parterów wyprowadzić lokatorów ewentualnie po rozbiórce części piętra wykonać prowizoryczny dach nad parterem zamieszkałym przez lokatorów.

  d) w części wieżowej rozebrać konstrukcję dachu i część murów zewnętrznych. Istniejące rysy w murze zagrażają runięciem ścian przy silniejszej wichurze, co może doprowadzić do załamania stropów nad parterem.

 4. Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające prowadzić pod fachowym nadzorem technicznym. Opracować projekt organizacji robót rozbiórkowych i zabezpieczających.
 5. Do robót wymienionych w punkcie 3 przystąpić natychmiast po uzyskaniu zezwolenia na roboty rozbiókowe.
 6. W ciągu najdłużej 12 miesięcy po wykonaniu częściowych robót rozbiókowych i zabezpieczeniu części zamieszkałej budynku usunąć lokatorów a budynek rozebrać całkowicie.

Opracował:

mgr inż. Teodor Nowicki

OPIS FOTOGRAFII


"Strona zachodnia budynku". Pokazuje ogólny widok frontowy od strony zachodniej. Literami oznaczono miejsca szczególnie zniszczone, dla których wykonano zdjęcia - szczegóły.


"Strona południowo zachodnia budynku". Pokazuje ogólny widok budynku od strony zachodnio południowej z pokazanym kominem przeznaczonym do rozbiórki.


"Strona północno-wschodnia budynku"


"Strona południowo-wschodnia budynku". Pokazują ogólny widok budynku od strony wschodniej i północnej. Widoczne ubytki muru i zniszczenia pokrycia dachowego.


"Szczegół A" - pokazuje zniszczenia naroża budynku.


"Szczegół B" - pokazuje naroże i części muru.


"Szczegół C".


"Szczegół D"."Szczegół E i F" - pokazuje ubytki murów ściany w narożu.


"Szczegół G" - pokazuje brak powiązania murów ściany w narożu.


"Szczegół H" - pokazuje zniszczone wejście do budynku.


"Szczegół K i L" - zniszczone elementy budynku - widoczne przesunięcia pionowe i poziome.

Pozostałe zdjęcia ilustrują stopień zniszczenia


belek stropowych


i więźby dachowej

oraz klatki schodowej.

Fot. Jerzy Gołofit


Napisz do mnie aktualizacja:
9.12.2003
powrót do poprzedniej strony powrót na początek strony