Kronika szkoły

1937/38


Rok szkolny zaczął się w dniu 3 września 1937. Grono nauczycielskie pozostało bez zmiany. Na miejsce księdza Kopcińskiego przybył ksiądz Semko, z Frampola przybył od 1 marca ks. Rzeszutko. Szkoła tutejsza podlegała zastępcy inspektora szkolnego p. Olszewskiemu, który wizytował szkołę w dniu 21 i 29 marca 1938. Wynik wizytacji został w formie protokółu przysłany do szkoły do wiadomości.
Kierownik szkoły został ustalony w drodze konkursu przez kuratorium O.S.L. z dniem 1 stycznia 1937 r.
Podczas wakacyj na kursie W.F. w Puławach była p. Malicka Maria.
W ciągu roku szkolnego zaszły następujące zdarzenia i odbyły się uroczystości szkolne:
Tydzień Szkoły Powszechnej odbył się dnia 10 października 1937 r. Urządzono zbiórkę, propagowano hasła przez pogadanki i przedstawienie p.t. "Garbuska". Zebrano 43 zł 02 gr.
W "Dniu Oszczędności" odbyły się pogadanki, na korytarzu wywieszono ilustracje i wykresy zachęcające do oszczędzania pieniędzy w S.K.O. Zaznaczyć trzeba, że szkoła przystąpiła do konkursu oszczędnościowego - wkłady zwiększyły się o 200 zł więcej niż w roku ubiegłym. Opiekunka S.K.O. p. Wośkowa ofiarowała swoją nagrodę w kwocie 25 zł na fundusz S.K.O., który przeznaczony jest na zakup sztandaru dla szkoły.
Również biblioteka publiczna otrzymała nagrodę za prowadzenie w kwocie 20 zł, które przeznaczono na powiększenie księgozbioru.
Staraniem p. Wośkowej i p. Ananiewicz urządzone zostało przedstawienie w dniu 28.XI.1937 p.t. "Za siedmioma górami", a dochód przeznaczono na fundusz S.K.O.
W dniu 1 listopada br. dzieci pod opieką rodziców oświetliły cmentarz wojskowy.
Święto Niepodległości obchodzono uroczyście - przed nabożeństwem odbyły się w klasach pogadanki a wieczorem w sali teatralnej w Cukrowni przy bardzo licznej publiczności odbyła się bezpłatna akademia, na której referat miała p. Hobotowa, dzieci z kl. III dały obrazek sceniczny, a p. Malicka przygotowała z chórem "Wieczór pieśni żołnierskich" od najdawniejszych czasów do chwili obecnej. Objaśnienia recytowała uczennica kl. VI.
W dniu 4.XI.1937 r. odbyło się rozpoczęcie kursu wieczorowego, trwał do 12 kwietnia 1938 r. Godzin wykładowych było 205, ponadto uczestnicy brali udział w uroczystościach szkolnych, pogadankach i audycjach radiowych. Słuchacze przygotowywali się do egzaminu w zakresie szkoły III stopnia. Egzamin odbył się w tut. szkole, przewodniczącym był kierownik szkoły, a grono tworzyło resztę komisji. Złożyło 15 osób, 11 otrzymało zaświadczenia, a 8 przerwało pracę i zostali niesklasyfikowani. Z pieniędzy uzyskanych na egzaminie w kwocie 51 zł komisja przeznaczyła na zakup popiersia Marszałka Piłsudskiego dla tut. szkoły. Także z absolwentami była prowadzona praca oświatowa. Przerabiano fragmenty literatury, odbywały się próby śpiewu i pogadanki aktualne.
Kurs wieczorowy odwiedził p. Jański gminny instruktor o. p. oraz dwa razy p. Białkowski obwodowy instruktor o. p. wraz z p. Całą delegatem Instytutu Oświaty Pozaszkolnej z Warszawy. W dniu 22 stycznia 1938 r. staraniem koła Rodziców została urządzona choinka dla wszystkich dzieci w szkole. Najbiedniejsze otrzymały wartościowe upominki. Na ten cel wydano okło 100 zł.
1 lutego 1938 r. odbyły się uroczyste poranki z okazji Imienin Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polski.
Koło Rodziców nie mając planu na rozbudowę zaniechało budowy sali, a postanowiło zaopatrzyć szkołę w pomoce naukowe. Urządziło na cel ten zabawę, która przyniosła 276 zł czystego zysku. Zakupiono dwie szafy, jedną na bibliotekę, a drugą na pomoce do zajęć praktycznych za 108 zł nadto skompletowano obrazy za 56 zł, a 50 zł przeznaczono na narzędzia do zajęć praktycznych.
W dniu 12 marca odbyła się żałobna akademia przed szkołą, dekorację wykonała p. Hobotowa. Po nabożeństwie w Biskupicach staraniem wszystkich szkół urządzono akademię żałobną, w której wzięły i dzieci z Trawnik dając deklamację i śpiew chóralny.
16 i 17 maja wyjechała do Kazimierza i Puław wycieczka złożona z 34 dzieci. Wycieczkę prowadził kierownik szkoły i p. Ananiewicz. Podczas pobytu dwudniowego poznały zabytki, krajobraz i przyjechały na statku do Puław.
Zdjęcia wykonane podczas wycieczki:


Orkiestra przygotowała występ, który odbył się 28 i 29 maja br. Występ cieszył się powodzeniem, a z groszowych wstępów zebrano ok. 25 zł, co przeznaczono na zakup 2-giej gitary.
Zdjęcie zespołu:

Rozpoznani. III rząd: 2) Stanisław Kowalczyk

W ostatnich dniach roku szkolnego odbyła się 3 dniowa wycieczka do Krakowa i Wieliczki, złożoną 39 dzieci. Wycieczkę prowadził kierownik i p. Wośko.
Zdjęcia z Krakowa:


Na plantach.


A to zdjęcie z Wieliczki:


Rozpoznani. I rząd: 3) Z. Zieliński

Zakończono naukę 20 czerwca br. a 21 odbyło się nabożeństwo w Biskupicach. Wieczorem przed szkołą odbył się popis dzieci z kl. I - VII przeplatany orkiestrą szkolną. Na popis przybyło dużo starszych, którzy rzęsiście oklaskiwali występy swoich dzieci. Na zakończenie uczennice i uczniowie składali sprawozdanie z działalności organizacyj szkolnych. Sprawozdanie złożył p. Kuczyński omawiając działalność Koła Rodziców. Jedna absolwentka przemówiła do dzieci, żegnając się ze szkołą, poczem rozdano świadectwa nowego wzoru, które otrzymali uczniowie wszystkich klas i rozeszli się do domu.
Klasa VII w dniu "Święta Morza" urządziła przedstawienie wraz z kl. V - VII. Dochód w kwocie 10 zł przeznaczono F.O.M.

1936/37 - 1938/39Napisz do mnie aktualizacja:
12.04.2002
powrót do poprzedniej strony powrót na początek strony