Grodzisko w EwopoluW czasach mojego dzieciństwa mówiono o nim "grobelka". Nie wiedzieliśmy wtedy, że to jest fragment grodziska. Było to jedno z miejsc zabaw, cel dalekich wypraw do tajemniczych miejsc. A tymczasem...

W "Sprawozdaniach Archeologicznych" (t. XL, 1988) Sławomir Jastrzębski pisze:

Grodzisko w Ewopolu (...) przy drodze prowadzącej z Trawnik do Dorohuczy, około 1500 m na północ od mostu na Wieprzu w Trawnikach.(...)
Grodzisko zachowane jest w około 1/3 swej pierwotnej wielkości.


W części południowej zostało znacznie zniszczone przez meandrujący Wieprz. Dalsze partie grodziska zniszczyła przebiegająca przez środek obiektu droga z trawnik do Dorohuczy. Za materiał do budowy jej nasypu wznoszącego się około 3 m nad poziom terenu posłużyły nasypy fortyfikacyjne, głównie zachodniej partii grodziska. (...) Tak więc stosunkowo dobrze zachowana jest jedynie północno-wschodnia część obiektu (na wschód od drogi). Jest ona jednak zniszczona przez biegnący równolegle do drogi, w odległości około 40 m, rów melioracyjny o szerokości 5 m.

Zachowana część grodziska posiada wymiary 180 m x 130 m. Jak już wspomniano, trudno zrekonstruować całkowity zarys obiektu i jego plan. Na podstawie fragmentarycznie zachowanego przebiegu wałów wydaje się, że posiadało ono kształt kolisty lub owalny o średnicy w przybliżeniu 300 m (powierzchnia ok. 8 ha). Umocnienia grodziska stanowią trzy linie wałów przedzielone wyraźnymi zagłębieniami - fosami. Wał wewnętrzny jest stosunkowo słabo zachowany i czytelny jedynie we wschodniej części obiektu. Szerokość jego podstawy wynosi w stosunku do poziomu majdanu 50-65 cm. Najlepiej zachowany jest wał środkowy o szerokości u podstawy 11-12 m i wysokości 150-175 cm. Fosa pomiędzy wałami wewnętrznym i środkowym rysuje się w terenie dość wyraźnie. Jej szerokość wynosi 14-15 m, głębokość w stosunku do szczytu wału środkowego 175-210 cm. Druga fosa posiada szerokość 11-13 m i głębokość 200-225 cm, licząc od szczytu wału środkowego. Wał zewnętrzny zachowany jest do względnej wysokości 40-50 cm, szerokość jego podstawy wynosi 6-8 m. Fosa zewnętrzna rysuje się niezbyt wyraźnie, daje się jednak zaobserwować w terenie nieznaczne obniżenie rzędu 20-30 cm.

Równolegle z pracami pomiarowymi grodziska założono w jego części północnej wykop sondażowy (10 x 2 m) w celu uzyskania profilu wału środkowego (...) W osłonięciu nie zaobserwowano żadnych śladów elementów konstrukcyjnych wału. Wał ten był więc, o ile można uogólniać na podstawie odsłoniętego fragmentu, wałem ziemnym bez zastosowania dodatkowych konstrukcji drewnianych lub kamiennych. Jego jądro stanowi warstwa nasypowa szaro-brązowego piasku, usypana na powierzchni próchnicy pierwotnej. Przekop przez wał nie dostarczył żadnych materiałów zabytkowych.

W trakcie prac na grodzisku dokonano także badań powierzchniowych na terenie pól uprawnych położonych w obrębie obiektu. Materiał wczesnośredniowieczny wystąpił w dużym nasileniu w południowej części zachowanej partii grodziska.

Powierzchniowy charakter materiałów powoduje, że nie ma podstaw do rekonstrukcji form ceramiki. (...)

Z innych zabytków natrafiono na osełkę kamienną

oraz 4 odłupki i 2 narzędzia krzemienne: skrobacz i narzędzie na odłupku o trzech retuszowanych stromo krawędziach.

Uzyskany powierzchniowo materiał ceramiczny nie stanowi dobrej podstawy do określania chronologii grodziska w Ewopolu, wydaje się jednak, na podstawie analogii, przy braku ceramiki toczonej na kole, że można datować go w przybliżeniu na IX-X w.

Fragmenty naczyń i narzędzi znalezione na terenie grodziska przez autora cytowanego artykułu


Fragmenty naczyń, które znalazł Marek Kosmala jr. w kretowiskach na terenie grodziska. Nikt już tam niestety nie orze i o tego rodzaju znaleziska znacznie trudniej.

Biorąc pod uwagę lokalizację, zajmowany obszar, jak i charakter umocnień fortyfikacyjnych, grodzisko w Ewopolu należy zaliczyć do typu (...) grodziska pierścieniowatego z podwójną lub potrójną linią wałów (...).


Grodzisko gęsto zarosło drzewami i krzewami 27.10.2001 r. ...

W 2003 roku na terenie grodziska prowadzone były wykopaliska.


Archeolodzy w akcji. 5.07.2003 r.


Uporządkowany teren po zakończeniu wykopalisk 9.08.2003 r.

Napisz do mnie aktualizacja:
5.10.2003
powrót do poprzedniej strony powrót na początek strony